Anasayfa / Müdürlükler / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Henüz Personel Eklenmemiş

TC

Karpuzlu BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, yetki, SORUMLULUK ÇALIŞMA VE

USULLERİNE İlişkin YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 1-AMAÇ: Bu yönetmelik Karpuzlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni A.Ş. Belediye Genel Evrak İşlerinin çalışma usul A.Ş. esaslarını belirlemek Üzere hazırlanmıştır.

MADDE 2-Kapsam: Bu yönetmelik Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yapısını, işleyiş görevlerini kapsar ettik.

MADDE 3-dayanak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Belediye kanununun 48.maddesi Sayılı 2006/9809 ettik SAYILI BAKANLAR Kurulu kararına dayanarak kurulmuş ziyaretinde Başkan Yardımcısına Bağlı Olarak çalısan Bir birimdir.

Madde 4-TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen,

Belediye: Karpuzlu Belediyesini,

Başkanlık: Karpuzlu Belediye Başkanlığını,

Meclis: Karpuzlu Belediye Meclisini,

Encümen: Karpuzlu Belediye Encümenini,

Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü,

Personel: Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevli Tüm personelleri,

Organlar VE Teşkilat MADDE 5- :

Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 Müdür, 1 alt birim şefliği 2 memur 4 ziyaretinde işçi personelden oluşmaktadır.

MADDE 6- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN Görevleri

a) belediye meclisi Ile Ilgili görevleri,

b) Belediye Encümeni Ile Ilgili görevleri,

c) Genel evrak kayıt Ile Ilgili görevleri,

d) Yasalar ziyaretinde nüfuslar Çerçevesinde Verilen Diğer Görevleri.

a) belediye meclisi Ile Ilgili Görevleri:

-Belediyemiz Birimlerinden yasa, tüzük yönetmeliklere ettik ettik Diğer mevzuata Uygun Olarak Belediye meclisinde görüşülüp Karara Bağlanmak Üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi Olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak,

-Meclis Toplantı gündeminin, 5393 Sayılı Belediye kanununun 21. maddesine Göre meclis Üyelerine en az 3 gün Önceden iletilmesini sağlamak,

-Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının A.Ş. çalışmalarına Yardımcı olmak, meclis kararlarını yazmak,

-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine Göre meclis Toplantı tutanaklarını Hazırlamak, Başkanlık divanına imzalatmak ziyaretinde bu Tutanakları Bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,

-Meclis Toplantısı bittikten Sonra Alınan bilgiye Kararları, meclis başkanı ziyaretinde meclis kâtiplerine imzalatmak A.Ş. 5393 Sayılı Belediye kanununun 23. maddesine Göre belediye başkanı Tarafından yeniden görüşülmek Üzere meclise IADE edilmeyen kararlar (Bütçe A.Ş. imar Ile Ilgili olanlar) Büyükşehir Belediye Başkanlığına gondermek onaya, onaydan gelen meclis kararlarını Kaymakamlığa teslim ettikten Sonra Bir suretini Kendi bunyesinde bulunan arşivlemek, bir suretini de geregi Için Ilgili müdürlüğe gondermek,

-Alınan Meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak Hakkında ziyaretinde Meclis Başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak,

-Belediye Meclis Üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu geregi Için Personel Müdürlüğüne gondermek ettik onu gün Için ödenecek Olan huzur hakkı puantajını Hazırlamak katıldıkları toplantılarına.

b) Belediye Encümeni Ile Ilgili Görevleri:

-Belediyemiz Birimlerininin Başkan Yardımcısının Uygun Görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konularını gündem maddesi Olarak encümene sunmak,

-5393 Sayılı Belediye kanununun 35. maddesine Göre Haftada 1 gün Belediye'ye toplanan encümeninin Almış Olduğu kararların yazılmasını, imzalattırılmasını, arşivlenmesini ettik geregi Için Ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

-Encümence Alınan bilgiye Kararları Encümen karar defterine yazmak,

-Encümen Toplantısına Katılan Encümen başkanı Mali Hizmetler Müdürlüğüne gondermek Için Üyelerine ödenecek Olan huzur hakkı Için Puantaj düzenlemek, geregi ettik.

c) Genel evrak kayıt Ile Ilgili Görevleri:

-Belediye Başkanlığına Kamu Kurum ziyaretinde kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak A.Ş. Ilgili birimlere Süreli yazılarda Sureler gözetilerek zimmet Karşılığı teslim etmek.

-Belediye Başkanlığına vatandaslar Tarafından Verilen dilekçelerin kaydını yapmak A.Ş. Ilgili birimlere zimmet Karşılığı teslim etmek.

-Belediyeden Posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT'ye zimmet Karşılığı teslim etmek.

-Belediyeden Diğer kurumlara giden evrakları zimmetle teslim etmek.

d) Diğer Görevleri:

-Belediye Başkanlığı Tarafından Verilen yazışmaları yapmak,

-tüm Encümen ettik meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.

 

MADDE 7- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN

Görev Yetki SORUMLULUKLARI VE:

a) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, Verimli ziyaretinde Düzenli bir sekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Görev bölümü yapmak, izin, hastalık vb. durumlarda Yerine Bir Başkasının görevlendirilmesi A.Ş. hizmetlerin aksamaması için Gerekli önlemleri almak,

c) Başkanlıktan gerek meclise, gerekse encümene Gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ettik kararlar doğrultusunda Işlem görmesini sağlamak,

d) Meclis Toplantı belediye başkanı Tarafından belirlenmesini ziyaretinde gündeminin Meclis Üyelerine sürelere riayet edilerek zamanında dağıtımının yapilmasini sağlamak,

e) Başkanlıktan encümene Gönderilen evrakın zamanında ziyaretinde Eksiksiz Olarak Ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

f) meclise Veya encümene gönderilecek Dosyaları incelemek, usul ziyaretinde Esas Yönünden Görülen noksanlıkların Ilgili müdürlükçe giderilmesini sağlamak,

 

MADDE 8- MECLİS Encümen KARARLARI BİRİMİNİN Görev SORUMLULUKLARI STI:

a) Meclis Encümene İlişkin yazıları hazırlar, meclis ziyaretinde Encümen evrakını karar defterine Artık yazdıklarınız kaydedilecek sonuçlarını sütunlarına İşler ettik ettik.

b) Meclis Encümene İlişkin gündemde Bulunan Dosyaları düzenler, Gündemi hazırlar ettik. Bu Dosyaları gündem sırasına Göre numaralar A.Ş. görüyor içerisine Sırayla yerleştirir, müdüre Sunar.

c) Meclisten İhtisas Komisyonlarına Gönderilen dosya ziyaretinde Yazıları ilgilisine teslim eder. d) Meclis ait yazı imza işlerini tamamlattırır Kararları düzenler, YAZAR, A.Ş. Encümene A.Ş.. İzlenmesinden sorumludur.

e) Meclis Encümen Üyelerinin, ve, huzur haklarının puantajını hazırlar ziyaretinde zamanında ödenmesi Için Ilgili birime gönderir.

f) Meclis ziyaretinde Encümen Karar defterini Düzenli bir sekilde tutar. Defterdeki imzaların tam olmasina özen Gösterir.

g) Meclis Encümen ziyaretinde kararlarının imzası tamamlandıktan Sonra Ilgili Müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini Sağlar.

j) Meclis Veya Encümene ait karar ziyaretinde Tutanak asıllarını dosyalarına yerleştirerek saklanmasına kaybolmamasına özen Gösterir.

 k) Encümence incelenmek Üzere yetkili heyete Verilen dosyayi heyete imza karsiliginda teslim eder, dosyanın izlenmesinden sorumludur.

 

MADDE 9- GENEL Evrak KAYIT BİRİMİNİN Görev SORUMLULUKLARI VE:

 a) Belediye onu gelen başkanlığına çeşit yazı Ilgili kişisel Tarafından alınarak havale edileceği birime gönderilmek Üzere müdüre Kontrol ettirildikten Sonra Ilgili Başkan yardımcısına yada başkana havale ettirilir.

b) Konusu İtibariyle Birden çok birimi ilgilendiren yazilarin suretlerinin çoğaltılarak Ilgili birimlere gönderilmesini Sağlar.

c) Konusu İtibariyle Önemli ziyaretinde ivedi yazilarin müdürlüklere gönderilmesini Sağlar.

d) Gizlilik dereceli yazilarin Sadece müdür Tarafından açıldıktan Sonra gizliliğe riayet edilerek Ilgili Başkan yardımcısı yada Başkan Tarafından havalesinin yapilmasini Sağlar. e) Giden evrakları zimmet defterine kayıt ettirerek ulaşacağı Kurum ziyaretinde kuruluşlara titizlikle teslim edilmesini Sağlar.

f) posta ile gönderilecek Olan evrakların islemlerini yaparak, derhal PTT'ye gönderilmesini Sağlar.

g) Belediyeye gelen giden ziyaretinde Tüm evrakların kayıt işlemlerinin noksansız yapilmasini takip eder.

h) Kaybolan evraklardan Yazışmalar ziyaretinde Satın Alma birimindeki Tüm kişisel sorumludur. Görev yürütülmesinde onu türlü evrakın kaybından Müdürlüğe Karşı bölümdeki Tüm personel sorumludur A.Ş. Çalışmaların A.Ş.

 

MADDE 10- A- Sefin Görev Yetki SORUMLULUKLARI VE:

 -Onun Kademede yönetici durumunda Bulunan Kisileri "Yönetici" olmak NEDENİYLE yüklendiği Için Bazi görev yetki sorumlulukları Vardır ettik. Yönetim kademelerinin düşey Olarak sıralanmasında bu görev yetki ettik sorumlulukların özleri değişmez sadece sadece en Üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru Kapsam Sınırları daralır ettik. Yöneticilere İlişkin bu genel ziyaretinde ortak görev yetki sorumluluklar onu ileride ziyaretinde birim Için belirtilen Özel görevlerin zamanında A.Ş. amaca Uygun Bir biçimde yapılmalarının ön sartlari niteliğindedir. Bu onu nedenle yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu Görevleri Yerine getirmek durumundadır.

            Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün Kuruluş bütünü icinde yer alan kademelerin hepsinde ortak Olan bu görevlerin onun birim kademelerinin Ayrı Ayrı tekrar edilmemesi Için biçimde düzenlenmiştir.

Sefin Temel görev, yetki ettik sorumlulukları İÇERİSİNDE şunlar da Vardır .

1-Planlama

2- Programlama:

a) Amaca Ulaşmak İçin birbirini izleyen belli Adımlar biçiminde çalışma Planları, hazırlatmaktır Programlarını Hazırlamak ettik.

b) yetkisi icinde olan, onaylamak Programları ettik planı yetkisi icinde olmayanları Bir Üst kademedeki müdüre onaylatmaktır.

c) Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ziyaretinde koşulların Sınırları icinde kalmayı gözetlemek.

3-Düzenleme:

a) isle Ilgili Hizmet boşluklarının Veya girişimlerinin OLUP olmadığını araştırmak, Bunları giderici tedbirler almak.

b) İşin Yapılması için Gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını Gorup, gözetlemek.

c) ile Ilgili çalışma adımlarını Gözden geçirip saptamak ziyaretinde bunlara uyulmasını sağlamak.

4-Koordinasyon:

a) İşin Yapılması sırasında hangi Birimler ile Dogrudan doğruya Veya Dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ziyaretinde bu ilişkilerin kapsamını Ortaya çıkartmak.

b.) Bu İlişkileri Sağlayıcı düzeni kurmak A.Ş. dağıtımı Kurulan düzeni Ilgili PERSONELE duyurmak 5-Uygulamalı yönetim:

a) Görevi zamanında Amaca Uygun Olarak sonuçlandırmak ve.

b) Asıl görevli; Ilgili yazışma, Görüş alma, olur Çıkartma gibi yan Görevleri de yapmak, yaptırmak.

6-izleme, denetleme, değerlendirme:

a) Uygulamanın en görevin yapılışının belli aşamalarında Sonuçları Öğrenmek Üzere Bir değerlendirme düzeni kurmak.

b) ya Değerlendirme sırasında Ortaya çıkan Sorunları çözmek Veya Çözüm önerisiyle Üst kademeye sunmak.

7-Bilgi verme:

Görevin yapılışında ettik sonuçlanmasından Bir Üst kademedeki yöneticiye Veya Diğer Ilgili A.Ş. Yetkililere devamlı Olarak bilgi vermek.

8-Yönetimle İlgili diğer görev, yetki sorumluluklar Tarih:

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükâfatlandırma ettik cevaplandırma İşlemlerine İlişkin ön yazışmaları yapmak,

 

B Yukarıdaki Görevleri Yerine getirirken şef aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz Önünde bulundurmalıdır.

1-öncecilik:

Şef, Kendi biriminin görevine Sahip çıkmalı, görevi Yerine getirmek Için Yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma Yeteneği bulunmalıdır. Şef görevin yapılışının onu ilkesi ettik Aşamasında Yasaların, Çalışma koşullarının çizdiği sınıra Kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

2-Seçme Karar verme ettik:

Şef, görevin onu safhasında karar verme, Kendisine ulaştırılan değişik Çözümler Arasında Bir seçim yapma, oğlum Olarak da bu karar seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini A.Ş. bizzat kullanıp, hangilerine Üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine Sahip olmalıdır.

3-Kolaylaştırma:

Şef, görevle Ilgili bütün, İşlemleri kolaylaştırmak Için devamlı Olarak çare tedbirler aramalıdır ettik.

4-Değiştirme:

Şef program uygulamalarında Ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

 5-Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma:

Şef, personel, araç gereç vb kaynaklardan MEVCUT olanlarin hepsinden tam Olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak bundan Sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

6-Geliştirme:

Şef, Kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini Yerine getirmeyle Ilgili ilke koşul A.Ş. islemlerini Sürekli Olarak Geliştirme yollarini aramalı, modern bir yönetim ilkelerindeki GELİŞMELERİ izlemelidir.

7-devamlılık:

Şef, bütün Çalışmaları Başından Sonuna Kadar kesintisiz Olarak planlamalı düzenlemelidir ettik.

8-Liderlik:

Şef, tutum ile elemanlarının saygı Davranışları, itaat güvenlerini sağlamalıdır ettik ettik.

9-Ahlak :

Şef, elemanlarının SORUMLULUK duygusunu geliştirmeli, kendilerine Olan güven duygularını beslemelidir.

10 Ortam:

Şef, görevin Yapılması için Gerekli ortam, araç gereçleri ettik, büro koşullarını da sağlamalıdır.

 

MADDE10- yetki SORUMLULUK VE:

Memurlar müdürün ettik Sefin kendilerine tevdi Ettiği Görevleri tam A.Ş. noksansız zamanında yapmakla sorumludur.

 

MADDE 11 GÖREVİN Planlanması:

Müdürlük içi çalışmalar, müdür Tarafından Düzenlenen planı Çerçevesinde yürütülür.

 

MADDE 12 GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ:

Müdürlük Personeli Verilen görevi yasa A.Ş. yönetmeliklere Göre gegbekli özeni gösterip, süratle yapmak zorundadır.

 

MADDE 13-ortak HÜKÜMLER:

Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalısan Tüm personel:

a) Tetkik işlerini, Göreve gidecekleri yerleri yaptıkları Ve, yapacakları işleri gizli tutar. Bu yetkili ettik Konuda ilgilerden başkasına Açıklamada bulunamaz.

b) Sınıf, etiket ve unvan ettik farkı gözetmeden kisi ayrımı yapmaksızın Anayasal hükümler dikkate alınarak ona Vatandaşa Eşit davranır.

c) HERHANGİ Bir nedenle görevlerinden Ayrılan kişisel, ve, Korumak saklamakla görevli evrakı kendisinden Sonraki Göreve Başlayan PERSONELE devretmedikçe görevinden ayrılamaz. d) Müdürlüğü ilgilendiren Çeşitli hizmetlerin uyumlu Düzenli yürütülmesi ettik, personel Arasındaki ahengin sağlanması Için herkes gayret Gösterir. Ölümsüz Bir DURUMDA konu müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gegbekli önlemleri ALIR.

 

MADDE 14 YÜRÜRLÜK:

Bu yönetmelik Belediye Meclisince Kabil edildikten Sonra yürürlüğe Girer.

 

MADDE 15 Yürütme:

Bu Yönetmelik hükümlerini Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.

Henüz İçerik Eklenmemiş
Henüz İçerik Eklenmemiş
Henüz İçerik Eklenmemiş