Anasayfa / Müdürlükler / Mali Hizmetler Müdürlüğü
Henüz Personel Eklenmemiş

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Karpuzlu Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Mali Hizmetler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye         : Karpuzlu Belediyesi

Müdürlük       : Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür             : Mali Hizmetler Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Belediye gelirlerinin tahsilinde, işlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
  • Ödemelerde; alacaklının belediyemize güvenini sağlayacak ve hatta artıracak bir tarz ortaya koymak.
  • Belediye gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltabilmek maksadıyla; belediyenin ilgili birimleriyle koordinasyon sağlamak.
  • Belediye Gelir Tarifesi teklifini; gerçekleşme oranlarına, bütçe hedeflerine, bölgemizin sosyoekonomik durumuna ve sürdürülebilir mükellef ilişkisi öngörülerine dayalı olarak hazırlamak.
  • Belediyemizin gelir ve gider dengesini bütçe hedefleri ve performans programı çerçevesinde sürekli takip ederek, yıl içerisinde yaşanabilecek olası mali krizleri önceden kestirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  • Malî istatistikleri; Bütünlük, Güvenilirlik, Anlaşılabilirlik, Kullanışlılık, Yöntemsel geçerlilik, Kullanıcılar için kolayca ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlamak.

Personel Yapısı

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
  • Müdürlük; Gelirler Birim Yöneticisi, Muhasebe Birim Yöneticisi, Mali Kontrol Birim Yöneticisi ve Taşınmaz Servisi Birim Yöneticisi ile ilgili alt birimlerden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Belediye gelirlerinin zamanında tahakkuku ile gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanması, ödeneklerin planlanarak ilgili alacaklara zamanında gönderilmesi,

Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar ve mali istatistiklerin zamanında hazırlanması ile hizmetlerin etkili, hızlı ve verimli yürütmek müdürlüğün görevleridir.

Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

Gelirler Birim Yöneticisi

Belediyenin alacakları olan vergi, harç, ve payların zamanında tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi birimin görevidir.

Tahakkuk Servis Yetkilisi

a- 1319 Saılı Emlak Vergisi

b- 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanununun:

                        1- 12-16 maddeleri gereği ilan reklam vergisi

                        2- 17-22 maddeleri gereği eğlence vergisi

                        3- 52-54 maddeleri gereği işgaliye harcı

                        4- 81.maddesi gereği işyeri açma izni harcı

                        5-  63-66 maddeleri gereği su rusmu harcı

                        6- 97.maddesi gereği Ücrete tabi işler

                        7- Mükerrer 97 maddesi gereği Maden Payları

8- Mükerrer 44.maddesi gereği İşyeri Çevre Temizlik Vergileri beyan ve bildirimlerini    kabul edip Tarh ve Tahakkuk işlemlerini yapmak

c- Vergi ve Harç konuları gereği belediyemize beyan ve bildirimde bulunmayan Mükelleflere vergi yoklama memurları tarafından yoklama fişi düzenlenmesi, Yoklama fişleri incelendikten sonra V.U.K ilgili maddeleri gereği varsa eksikliklerinden dolayı vergi ve ceza ihbarnamesi tarh ve tahakkuk edilir, tebligat kanununa göre vatandaşa tebliğ edilir

d-  213 Sayılı V:U.K’nun 4751 Sayılı Kanunla değişik mükerrer  49 maddesinin b ve Emlak Vergisi Kanununun 33 maddesinin 8 numaralı  fıkrasına istinaden Takdir Komisyonlarının Bina, Arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 4 yılda bir yapacakları takdirler tarh ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 f - Uzlaşma Komisyonunu kurarak talepleri neticelendirmek. 

Tahsil Servis Yetkilisi

a-Veznelerde 1319 Sayılı Emlak Vergisi ve 2464 Sayılı Belediye Gelir Vergisi Kanununda belirtilen Çevre Temizlik, İlan Reklam vergileri gibi diğer vergi, harç ve ücretlerin tahsilatlarını yapmak ve kesin teminat, çeşitli gelir v.s tahakkuksuz tahsilatları yapmak.

b- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin zabıtlarına istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşen cezaların tahakkuk ve tahsilatını yapmak.

d- Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tahsilatını yapmak.

e- Belediyenin posta çeki hesabına yatırılan, mükelleflerimizin vergi ödemelerini, ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak.

f- E Belediye  sistemiyle internet üzerinden kredi kartı ile tahsil edilen vergi borçları mükelleflerin banka hesaplarından çekilerek Belediyemizin banka hesabına geçirilmesi işlemini yapmak.

g- Belediye kasasına giren günlük tahsilatın gün bazında ilgili emvallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek ay sonunda ilgili hesapların yekunları alınıp, muhasebe şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabını tutturmak

 h-2464 Sayılı Bel. Gel. Kanununun 67 ve71. maddesi gereği tellaliye harcının alınması. 

İcra Takip Servis Yetkilisi

Vadesinde borçlarını ödemeyen ve tahsilatı yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununu uygulamak.

 

Muhasebe Birim Yöneticisi

Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

Günlük tahsilâtları bankaya yatırmak, tüm banka hesap işlemlerinin takibini yapmak,

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında buluna taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınan hesapların firma ve şahıslara ödenmesini sağlamak,

Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak.

Maaş ve Ücret ödemelerinin yapılmasını ve yasal kesintilerin zamanında ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak

Yıl sonu kesin hesabı ve bilançoyu çıkarmak, Sayıştay’a gönderilmesini sağlamak.

Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

Mali Kontrol Birim Yöneticisi

Tüm ihalelerin ön mali kontrol mevzuatına uygun olarak denetlenmesi ve harcamalarım bütçe kodlarına uygunluğunu kontrol eder.

Ön Mali kontrol

Ön Mali Kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Süreç; mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Harcanacak kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması satınalma öncesinde gerekli mali kontrolleri yapar. Ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulur. 

Mali Kontrol

Tüm giderlerin ilgili mevzuata ve ihale kanununa uygun yapılıp yapılmadığını, doğru bütçe kodlarında doğru harcamaların yapılmasını kontrol eder. 

Taşınmaz Servisi Birim Yöneticisi

İlçedeki taşınmazlara ilişkin verilerin güncel tutulması çalışmalarını yürütür. Saha ekibi ile ilçedeki bina, işyeri, konut ve arsa gibi taşınmaz verilerini sürekli denetler ve tespit çalışmaları ile  kayıt altına alır.

Numarataj hizmetleri kapsamında; Cadde ve sokaklara isim verilmesi,  Pafta, Ada ve Parsel bazında Numarataj yapılması, Yeni yapılan bina ve işyerlerine kapı numarası verilmesi, Veri ortamında adreslerin güncellenmesi, Vatandaşlardan gelen numarataj ile ilgili taleplere cevap verilmesi, Resmi kuruluşlardan gelen Ada, Parsel tespitlerine cevap verilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Mali Hizmetler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

e. 492 sayılı Harçlar Kanunu,

f. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

g. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,

h. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

i. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

j. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

k. 3065 sayılı KDV Kanunu,

l. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

m. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

n. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

o. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ö. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu,

p. 4857 sayılı İş Kanunu,

q. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

r. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

s. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

t. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

u. Belediye Tahsilat Yönetmeliği,

v. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

w. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

x. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

y. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

Henüz İçerik Eklenmemiş
Henüz İçerik Eklenmemiş
Henüz İçerik Eklenmemiş