Anasayfa / Müdürlükler / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Henüz Personel Eklenmemiş

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Karpuzlu Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelikte Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Tanımlar

Belediye         : Karpuzlu Belediyesi

Müdürlük       : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür             : Destek Hizmetleri Müdürü

Çalışma İlkeleri

  • Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.
  • Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu oluşturmaya çalışmak.
  • Başkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.
  • Satınalma ve ihale süreçlerini mevzuatına uygun şekilde birimlerin ihtiyacını karşılar.
  • Araç ve İş Makineleriyle ilgili nakil, tamir, bakım, sigorta gibi işlemleri; ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak.
  • Tüm araç ve makineler ile bunların şoför ve operatörlerinin, her an çalışabilir ve görevlerini ifa eder durumda olmalarını sağlamak.

Personel Yapısı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

Organizasyon Yapısı

  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına Belediye

Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

  • Müdürlük, Satınalma Birimi, Yemek Hizmetleri Birimi, Ulaştırma Hizmetleri Birimi ile alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm birimlerin satınalma ve ihale işlemlerini yerine getirir. Birimlerde ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemelerini karşılar. Belediye Aşevinin işletilmesi, personel yemek hizmeti ve Sosyal Yardım amaçlı vatandaşa dağıtılacak yemeklerin hazırlanmasını sağlar. Tüm müdürlüklerin belediye hizmetlerinde ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması,  ilçedeki vatandaşların talepleri gereği araç desteğinin verilmesi müdürlüğün asli görevleridir.

Satınalma Birimi

 Belediyenin tüm satınalma süreçlerinin ihale işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir. Genel mal alımlarında stok yönetimi birim tarafından idare edilir. İhalelerin teknik şartnameleri talep yapan müdürlük tarafından hazırlanır. Mal alımlarında ilgili birim kabul komisyonu ile mal kabulü yapar. Yapım ve Hizmet alımlarında hakedişler talep yapan birim tarafından gerçekleştirilir.

Yemek Hizmetleri Birimi                             

Belediye’nin genel kırtasiye alımları ile fotokopi cihazlarının toner alımları bu birim tarafından yapılır. Ayrıca Belediye Yemek Hizmetleri Biriminin ihtiyaçları olan malzemelerin alınması ve aşevinin işletilmesi bu birimin görevidir.

Ulaştırma Hizmetleri Birimi

Belediyemiz birimlerine araç ve şoför tahsis etmek, araçların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, yakıt ihtiyaçlarını karşılamak birimin temel görevleridir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

d. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h. 4857 sayılı İş Kanunu,

i. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

Henüz İçerik Eklenmemiş
Henüz İçerik Eklenmemiş
Henüz İçerik Eklenmemiş